• انواع فایل های مجاز : zip, jpg, png, rar, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 50 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .